Personal Care

Personlig assistans på dina villkor

Funktionsvariationer i samhället

Funktionsvariationer är ett mjukare sätt att tala om funktionsnedsättningar

Funktionsvariationer är ett ganska nytt begrepp som tycks vara på väg att ersätta eller i alla fall komplettera orden handikapp och funktionsnedsättning. Det har bland annat lanserats i den uppmärksammade programserien Funk i P1 som ett värdeneutralt och mer användbart begrepp. Vad man vill åstadkomma med det är en mer positiv syn på avvikelser från normen i fråga om psykiska, kognitiva och fysiska funktioner. Funktionsvariationer är något vi alla har, inom något område. Att kalla någon för handikappad eller funktionsnedsatt är att definiera hela individen utifrån en enda, negativt laddad, sak.

Funktionsvariationer istället för funktionsnedsättning

Förbundet unga rörelsehindrade är en av flera krafter som vill få in ordet funktionsvariationer i SAOL – ordlistan. Man har även kampanjat för att etablera ordet funkofobi som en beteckning på människor med fobi eller fördomar mot funktionsnedsatta. Funkofobi finns faktiskt med i Svenska Akademiens ordlista idag. Vår värld och vad vi tror oss veta om vår omvärld formas i hög grad av ord, kampen för begrepp handlar alltså om att kämpa för en ny värld och det är inget att rycka på axlarna åt.

Många med funktionsvariationer av olika slag upplever att de ideligen reduceras till sin diagnos. När vi ser en människa som t.ex. sitter i rullstol är det lätt hänt att betrakta den individen som om rullstolen är det centrala i den människans liv. Vår första känsla är kanske att vi tycker lite synd om honom eller henne. Den funktionsnedsatte bedöms alltså på ett negativt sätt redan från början och denna attityd kan innebära en mycket längre och jobbigare uppförsbacke än själva funktionsvariationen.

Ett omdiskuterat begrepp

Funktionsvariationer har kallats för ett nonsensord i den debatt som brutit ut kring begreppet. Man menar att det är en för ospecifik term som lika gärna kan beteckna variationer till det bättre som till det sämre. Det man bör komma ihåg är att ordet funktionsvariation nödvändigtvis måste ersätta begreppet funktionsnedsättning. För vissa är begreppen synonyma och för andra komplementära. Ordet kan ses som ett sätt att utvidga vår språkliga palett och skapa finkänsla gällande funktionsvariationer istället för att ge en renodlat negativ bild. Funktionsvariation tycks ha kommit för att stanna.

Funktionshinder är inte skrivna i sten utan uppstår i relation till omgivningen. En trappa utan rullstolsramp innebär ett funktionshinder men i en tillgänglig miljö har t.ex. en rullstolsburen samma möjligheter som alla andra. Att kalla honom eller henne för funktionsnedsatt eller handikappad är helt enkelt felaktigt när det gäller de platser där vederbörande vanligtvis rör sig. Många funktionsvariationer innebär dessutom såväl problem som möjligheter. Koncentrationsavvikelsen ADHD t.ex. innebär ofta att tanken är snabbare än normalt men skapar problem vid vissa former av inlärning.

Vi har alla funktionsvariationer

Funktionsnedsättning är ett ord med starkt negativ laddning som riskerar att prägla individen som benämns på det sättet genom att många har fördomar om funktionsnedsatta. Funktionsvariationer är ett begrepp som lyfter fram det faktum att alla människor har olika funktionsuppsättningar beträffande psykologiska och fysiska egenskaper och förmågor. Alla avviker vi från normen på något sätt och det är inget vi ska behöva stämplas för och kategoriseras efter. Alla är dock inte eniga om att ordet behövs eller om hur det ska användas.